Innlogging

 

Vi er her for dere.

Vil du vite mer om tjenestene våre? 

Ring oss på: +47 67 51 99 00

 
 
 

Om personvern

 

I dette dokumentet får du en oversikt over hvordan personopplysninger om deg samles inn og behandles.

 

I det følgende vil vi informere deg om hvordan vi behandler personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har under personvernlovgivningen. Hva slags opplysninger som behandles og hva de brukes til, avhenger av hva slags avtalefestede tjenester vi leverer til deg.

 

1. Hvem er ansvarlig for å behandle opplysningene, og hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål om dette?

 

Kontaktinformasjon:

GRENKE BANK AG BRANCH NORWAY
Arnstein Arnebergs vei 30 
1366 Lysaker

Norge

Tlf.: +47 67 51 99 02

Faks: +47 67 51 99 12

 

Du kan ta kontakt med personvernombudet for din bedrift på:

GRENKE BANK AG BRANCH NORWAY

Att: Personvernombudet

Arnstein Arnebergs vei 30 
1366 Lysaker

Norge

E-post: databeskyttelseanti spam bot@grenkeanti spam bot.no

 

2. Hva slags kilder og opplysninger bruker vi?

 

Vi behandler personopplysninger som vi mottar fra kundene våre gjennom kundeforholdet. Dersom det er nødvendig for å kunne levere en tjeneste, behandler vi dessuten personopplysninger som vi har lov til å samle inn fra offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. lister over debitorer, grunnbøker, registre over bedrifter og organisasjoner, pressen, Internett) eller som ut fra berettigede behov og i henhold til gjeldende lovgivning overføres til oss fra salgspartnerne våre eller andre tredjeparter (f.eks. kommersielle kredittopplysningsbyråer).

 

Dette gjelder følgende typer personopplysninger:

 • personlig informasjon (navn, adresse, fødselsdato- og sted og nasjonalitet)

 • kontaktinformasjon (telefonnummer, e-postadresse)

 • identifiserende informasjon (f.eks. fra ID-kort)

 • autentiseringsinformasjon (f.eks. underskriftsprøve)

 • ordreinformasjon (f.eks. bestillinger)

 • informasjon som samles inn for å kunne oppfylle avtalefestede forpliktelser (f.eks. informasjon om transaksjoner)

 • informasjon om økonomisk situasjon (f.eks. kredittopplysninger, kredittvurdering, opphav for aktiva)

 • informasjon om markedsføring og salg (inkludert annonsescoring), samt dokumentasjon (f.eks. antall minutter brukt på konsultasjon)

   

3. Hvorfor behandler vi personopplysningene dine (formål), og på hvilket rettslig grunnlag?

 

Vi behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i Generell personvernforordning (General Data Protection Regulation (GDPR)) og den norske personopplysningsloven

 

a. for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i (GDPR artikkel 6 (1 b))

 

Vi behandler personopplysninger for å kunne tilby kundene våre avtalefestede finansielle tjenester, eller for å kunne gjennomføre tiltak på forespørsel fra deg før en avtale inngås. Formålet med behandlingen vil først og fremst være forbundet med selve produktet (f.eks. leasing og fakturakreditt) og kan omfatte behovsvurdering, konsultasjon og transaksjonsgjennomføring. Se relevante avtaledokumenter og gjeldende vilkår for mer informasjon om formålene med behandling av personopplysninger.

 

b. for formål knyttet til de berettigede interessene til den behandlingsansvarlige eller en tredjepart (GDPR artikkel 6 (1 f))

 

Hvis det er nødvendig, vil vi ikke bare behandle personopplysningene dine for å oppfylle en avtale, men også for å beskytte våre egne berettigede interesser og tredjeparters berettigede interesser, herunder særlig

 

Konsultasjon og deling av personopplysninger med kredittinstitusjoner for å avdekke kreditt- og misligholdsrisiko.  

 

For å avdekke eventuell kreditt- og misligholdsrisiko og for å beskytte oss mot eventuell kriminell aktivitet overfører vi opplysninger om søknaden og søkeren til Experian AS (Postboks 5275, Majorstua, 0303 Oslo). Videre overfører vi innsamlede personopplysninger knyttet til forespørsel om, gjennomføring av og avslutning av forretningsforholdet, samt informasjon om bedrageri eller annen atferd som bryter med avtalen, til Experian AS. Det rettslige grunnlaget for å overføre slike opplysninger er artikkel 6 (1 b) og artikkel 6 (1 f) i GDPR.

GDPR artikkel 6 (1 f) kan bare brukes som rettslig grunnlag for å overføre opplysninger dersom dette er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene til den behandlingsansvarlige (Grenke) eller tredjeparter, og har ikke forrang over interessene eller de grunnleggende rettighetene eller frihetene til den registrerte hvis personopplysninger skal beskyttes. 

Opplysninger deles også med kredittinstitusjoner for å oppfylle lovpålagte forpliktelser i forbindelse med kredittsjekk av kunder (finansforetaksloven § 13-5). I slike tilfeller unntar du oss fra bankens taushetsplikt.

Kredittinstitusjonen behandler opplysningene fra oss og bruker dem til å lage en profil (scoring). Formålet med scoringen er å gi institusjonens avtalepartnere i EØS og Sveits og, om nødvendig, i andre tredjeland (forutsatt at Europakommisjonen anser tredjelandets personvernlovgivning som tilfredsstillende) informasjon som lar dem vurdere blant annet enkeltpersoners kredittverdighet.

GRENKE BANK AG Norge samarbeider med kredittinstitusjonen  

Experian AS (Postboks 5275, Majorstua, 0303 Oslo).

Klikk på følgende lenke for mer informasjon (som beskrevet i GDPR artikkel 14) om kredittinstitusjonens virksomhet:vurdering og optimering av behovsanalyseprosedyrer i forbindelse med direkte

 

markedsføringmarkedsføring og markeds- og opinionsundersøkelser, med mindre du har reservert deg mot at 

personopplysningene dine brukes til dette

 

fremming av rettskrav og imøtegåelse i forbindelse med rettstvister

 

sikring av IT-drift og IT-operasjoner internt

 

forebygging og avgrensing av kriminell aktivitet

 

sikring av bygninger og anlegg (f.eks. gjennom adgangskontroll)

 

tiltak for å sikre selvråderett

 

tiltak for virksomhetsstyring og utvikling av produkter og tjenester

 

c. når den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger (GDPR artikkel 6 (1 a))

 

Hvis du har gitt oss ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine til ett eller flere spesifikke formål (som å videresende dem til andre i selskapet eller evaluere transaksjonsinformasjon for markedsføringsformål), har vi rettslig grunnlag for å gjøre dette. Et slikt samtykke kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjelder også for samtykke mottatt før 25. mai 2018, som er datoen da GDPR trådte i kraft. Selv om du trekker tilbake samtykket ditt, vil vår behandling av personopplysninger før tilbaketrekkingen være lovlig.

 

d. for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige (GDPR artikkel 6 (1 c)) , eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt (GDPR artikkel 6 (1 e))

 

Vi er pålagt å følge ulike lovkrav (som bestemmelsene i tysk og norsk lov om hvitvasking, samt skattelovgivning) og bestemmelser om banktilsyn (f.eks. finansforetaksloven, finansavtaleloven og finanstilsynsloven). Vi behandler personopplysninger for å sjekke kredittverdighet, kontrollere identitet og alder, forebygge bedrageri og hvitvasking, oppfylle skattelovgivningens krav om kontroll og varsling og vurdere og håndtere risiko.

 

4. Hvem vil få tilgang til personopplysningene mine?

 

Personopplysningene dine vil bli gjort tilgjengelig for instanser i selskapene våre som trenger dem for å sørge for at vi oppfyller bestemmelsene i tjenesteavtaler og lovverk. Opplysningene kan også, for samme formål, bli gjort tilgjengelig for tjenesteleverandører vi benytter, forutsatt at disse overholder bankens taushetsplikt. Slike leverandører kan være tilbydere innenfor lån og kreditt, IT, logistikk, trykking, telekommunikasjon, gjeldsinnkreving, rådgivning og konsulenttjenester, samt salg og markedsføring.

Merk at vi er pålagt å behandle alle kjente kundeopplysninger og -vurderinger konfidensielt (dvs. overholde bankens taushetsplikt) når vi overfører slike opplysninger til eksterne aktører. Vi kan bare overføre opplysninger om deg dersom dette er lovpålagt, du har gitt ditt samtykke eller vi har fullmakt til å formidle bankinformasjon. Mulige mottakere av personopplysninger under disse vilkårene kan for eksempel være:

 • offentlige organer (f.eks. Deutsche Bundesbank, Federal Financial Supervisory Authority, Den europeiske banktilsynsmyndighet, Den europeiske sentralbanken, skattemyndigheter, påtalemyndigheter), dersom overføring er pålagt i lov eller forskrift.

 • andre tilbydere av bank- og finanstjenester eller tilsvarende som vi overfører personopplysninger til for å opprettholde kundeforholdet vårt til deg (f.eks. advisbanker eller kredittinstitusjoner, avhengig av avtalen).

 • andre virksomheter i selskapet vårt som er pålagt i lov eller forskrift å foreta en risikovurdering.

 • Vi samarbeider tett med GRENKE AG Tyskland (Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden, morselskapet til GRENKE Bank AG) om for eksempel administrering av leasingavtaler, utvikling av en scoring-basert lånebehandlingsprosess, markedsføring, IT-innkjøp og programvarelisensiering, forsikring av leasingaktiva, revisjon og utvikling av leasingprodukter. I forbindelse med faste trekk av leasingavdrag overfører vi opplysninger til GRENKE AGs økonomiavdeling og benytter dennes ressurser.
 • Vi samarbeider tett med GC Leasing Norway AS (Arnstein Arnebergsvei 30, 1366 Lysaker, Norge) om for eksempel salg og administrering av leasingavtaler, utvikling av en scoring-basert lånebehandlingsprosess, markedsføring, IT-innkjøp og programvarelisensiering, forsikring av leasingaktiva, revisjon og utvikling av leasingprodukter.

 

Andre mottakere av personopplysninger kan være instanser som du har gitt ditt samtykke til at opplysningene dine blir overført til, og som du har løst fra bankens taushetsplikt, enten gjennom avtale eller ditt samtykke.

 

5. Vil personopplysningene mine bli sendt til tredjeland eller internasjonale virksomheter?

 

Personopplysningene dine kan bli sendt til stater utenfor EU («tredjeland») hvis

 • det er nødvendig for å gjennomføre oppdrag (f.eks. betalingsoppdrag) fra deg,

 • det er lovpålagt (f.eks. er varsling pålagt under skattelovgivningen) eller

 • du har gitt ditt samtykke til dette.

 

6. Hvordan behandles personopplysningene mine på nettstedet?

 

Med mindre annet er oppgitt, behandler vi kun personopplysningene dine på nettstedet vårt på følgende måte for å behandle en forespørsel fra deg (GDPR artikkel 6 (1 b)) eller for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR artikkel 6 (1 f)):

 

a. Bruksinformasjon

 

Når du får tilgang til en side eller fil, lagres generiske opplysninger automatisk i en loggfil. Opplysningene brukes kun til systemrelaterte og statistiske formål, eller i sjeldne tilfeller som en indikator på kriminell aktivitet.

Vi bruker opplysningene til å gjøre nettstedet vårt bedre og til å vise deg innhold som passer til opplysninger om interessene dine som er samlet inn fra flere nettsider og enheter. Bruksinformasjon knyttes ikke opp mot personlig informasjon i denne prosessen. Vi følger strenge sikkerhetsprosedyrer under innsamling av opplysninger du sender til oss, og for lagring av opplysninger fra deg. Vi lagrer IP-adressen din for sikkerhetsformål. Denne kan hentes frem igjen dersom berettigede hensyn taler for det.

Vi oppretter ingen nettleserhistorikk. Vi evaluerer ikke opplysninger eller sender dem til tredjeparter med mindre dette er lovpålagt.

Følgende datasett lagres for hver behandlingsforespørsel:

 • hvilken enhet som er benyttet

 • navnet på filen som er åpnet

 • dato og klokkeslett for forespørselen

 • gjeldende tidssone

 • mengden data som er overført

 • et varsel om hvorvidt forespørselen var vellykket

 • en beskrivelse av nettleseren som er benyttet

 • hva slags operativsystem som er benyttet

 • hvilken nettside som ble besøkt før gjeldende nettside

 • tjenesteleverandør

 • brukerens IP-adresse

   

b. Kontakt/forespørsler

 

Hvis du kontakter oss (f.eks. gjennom et kontaktskjema), lagrer vi de opplysningene om deg som vi trenger for å behandle forespørselen din og til eventuell videre kommunikasjon. Alle opplysninger slettes etter at forespørselen din er ferdigbehandlet. Unntaket er opplysninger som vi har rettslig eller annet berettiget grunnlag for å lagre.

 

c. Registrering

 

Registrerte opplysninger om deg brukes kun til å gjøre det mulig for deg å bruke nettstedet vårt.

Under registreringen samler vi inn følgende opplysninger:

 • e-postadresse

 • brukernavn

 • passord

   

d. Nyhetsbrev

 

Forutsatt at du gir ditt samtykke (GDPR artikkel 6 (1 a)), vil vi gjerne få holde deg oppdatert på nyheter fra oss gjennom nyhetsbrevet vårt. Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, må du oppgi e-postadressen din. Du kan også velge å oppgi ytterligere informasjon. Når du har oppgitt e-postadressen din, sender vi deg en e-post med en lenke som du må klikke på for å bekrefte at oppgitt e-postadresse er gyldig.

Vi lagrer bare opplysninger som vi trenger for å sende ut nyhetsbrevet vårt. I tillegg lagrer vi IP-adressen din og registreringsdato, slik at vi i tvilstilfeller kan dokumentere at du har registrert deg som abonnent på nyhetsbrevet.

Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å klikke på «Avslutt abonnement» nederst i nyhetsbrevet.

 

e. Informasjonskapsler

 

For at det skal være mulig å bruke enkelte funksjoner på nettstedet vårt og for å gi deg en god brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker, slettes når du lukker nettleseren (øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler blir liggende på enheten din, slik at vi eller partnerne våre kjenner igjen nettleseren din neste gang du besøker oss (faste informasjonskapsler).

Vi kan ikke bruke informasjonskapsler til å få tilgang til andre filer på datamaskinen din eller finne ut hva e-postadressen din er.

De fleste nettlesere er stilt inn på å godta informasjonskapsler automatisk. Hvis dette gjelder for nettleseren din, vil alle disse prosessene kjøres i bakgrunnen uten at du merker det. Det er imidlertid mulig å endre innstillingene.

Du kan stille inn nettleseren slik at du får beskjed når informasjonskapsler lagres, velge hvilke informasjonskapsler du vil godta, eller blokkere informasjonskapsler helt.

Hvis du begrenser bruken av informasjonskapsler, kan dette gjøre enkelte funksjoner på nettstedet vårt umulige å bruke.

 

f. Rekkeviddeanalyse med Matomo

 

Vi har en berettiget interesse (dvs. interesse av å analysere, optimere og effektivisere driften av nettstedet vårt, i betydningen som er beskrevet i GDPR artikkel 6 (1 f)) av å bruke Matomo, en åpen kildekode-programvare som er laget for å evaluere statistikk for brukertilgang.

IP-adressen din forkortes før den lagres. Matomo benytter informasjonskapsler som er lagret på brukerens datamaskin, til å analysere bruken av den nettbaserte portalen vår. For dette formålet kan det opprettes pseudonyme brukerprofiler. Informasjonen fra informasjonskapselen om bruken din av forhandlerportalen vår lagres på serveren vår, og videresendes ikke til tredjeparter.

Du kan reservere deg mot slik behandling av opplysningene dine ved å:

 
 

g. Integrerte YouTube-videoer

 

Vi har også en berettiget interesse av å integrere YouTube-videoer på nettstedet vårt. Disse videoene ligger lagret på www.youtube.com, men kan vises direkte fra vårt nettsted.

Hvis du besøker nettstedet vårt, får YouTube et varsel om at du har åpnet den aktuelle siden på nettstedet. I tillegg vil opplysninger av typen som er beskrevet i 6 a), bli overført. Dette skjer uansett om du har en egen YouTube-konto som du er logget inn på eller ikke. Hvis du er logget inn på Google, vil opplysningene knyttes direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker at opplysningene skal knyttes til YouTube-profilen din, må du logge deg ut før du klikker på knappen. YouTube lagrer opplysningene dine i en brukerprofil og bruker dem til markedsføring, markedsundersøkelser og/eller tilpasning av nettstedet sitt. Opplysningene dine evalueres (også når du ikke er logget inn) for å vise deg personlig tilpasset reklame og varsle andre brukere av det sosiale nettverket om bruken din av nettstedet vårt. Du har rett til å motsette deg at slike brukerprofiler opprettes. Ta kontakt med YouTube hvis du ønsker å gjøre dette.

Se YouTubes personvernregler for mer informasjon om hva slags opplysninger YouTube samler inn og behandler og til hvilke formål. Personvernreglene inneholder også mer informasjon om retten til å trekke tilbake samtykke og hvordan du kan konfigurere nettleseren for å beskytte privatlivet ditt: policies.google.com/privacy.

Google behandler også personopplysningene dine i USA og følger rammeverket om overføring av personopplysninger fra Europa til USA, det såkalte EU-US Privacy Shield.

 

7. Hvordan behandles opplysningene mine i forhandlerportalen?

 

gfs.grenke.net/vs/no2/parser.aspx gir vi godkjente forhandlere tilgang til en brukerkonto i forhandlerportalen vår. Der kan du som forhandler, eller utvalgte medarbeidere, få tilgang til følgende funksjoner.

 

a. Registrering

 

Under registreringen samler vi inn følgende opplysninger:

 • firmanavn og -adresse

 • kontaktinformasjon

 

eventuelle andre opplysninger (valgfritt)

Som forhandler kan du gi utvalgte medarbeidere tilgang til kontoen din i forhandlerportalen vår.

 

b. Funksjoner

 

I forhandlerportalen er det mulig å:

 • opprette og lagre tilbud og forespørsler

 • arkivere lagrede tilbud, forespørsler og avtaler

 • administrere forhandlerens brukerkontoer

 • inngå avtaler elektronisk (e-avtaler)

 

c. Databehandling 

 

Opplysninger som samles inn under registrering eller fra bruk av funksjoner, brukes i den grad de er nødvendige til å tilby den relevante funksjonen i forhandlerportalen, gjennomføre en avtale eller på anmodning fra den registrerte iverksette tiltak før avtaleinngåelse (GDPR artikkel 6 (1 b)).

 

I den grad det er nødvendig, kan vi behandle innsamlede opplysninger utover det som er avtalefestet, for å beskytte våre eller tredjeparters berettigede interesser, herunder særlig for å utveksle opplysninger med og konsultere kredittinstitusjoner, og for å kartlegge kredittverdighet og misligholdsrisiko.

d. Ansvar

 

Hvis du overfører opplysninger som vil bli behandlet som beskrevet i forhandlerportalen, er du ansvarlig for at disse er pålitelige og legges inn i portalen uten feil eller mangler, og for eventuelle tilknyttede personvernkrav.

 

Vi er ansvarlige for å behandle opplysningene i henhold til gjeldende personvernlovgivning og sikkerhetskravene som er beskrevet i 7 c).

 

e. Passord

 

Du må oppgi passord for å få tilgang til brukerkontoen din. Du eller medarbeiderne dine er ansvarlige for å velge et sikkert passord og lagre det slik at uvedkommende ikke kan få tak i det.

 

f. Retten til å trekke tilbake samtykke eller avslutte brukerkontoen

 

Du kan når som helst slette opplysningene du har lagt inn i forhandlerportalen og avslutte brukerkontoen via administratorinnstillingene.

 

I den forbindelse kan du også motsette deg lagring av personopplysninger du har oppgitt under registrering i og bruk av portalen.

 

Opplysninger vi har lagret, vil bli slettet så fort vi ikke lenger trenger dem til formålet de ble samlet inn for, med mindre videre lagring er lovpålagt. Dersom opplysningene ikke kan slettes fordi de trengs til andre, etter loven berettigede formål, vil behandlingen av dem begrenses. Det betyr at opplysningene vil bli blokkert og ikke behandlet for andre formål. Dette gjelder for eksempel brukeropplysninger som må lagres under gjeldende skatte- eller handelslovgivning.

 

8. Hvor lenge lagres opplysningene mine?

 

Vi behandler og lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalefestede og lovpålagte forpliktelser. Merk at forretningsforholdet vårt er en langsiktig forpliktelse.

Hvis opplysningene ikke lenger trengs for å oppfylle avtalefestede eller lovpålagte forpliktelser, vil de bli slettet i tidsbestemte puljer, med mindre videre behandling er påkrevd for følgende formål:

 • plikt til å lagre opplysningene under norsk handels- og skattelovgivning, som skatteloven, finansforetaksloven, finansavtaleloven og hvitvaskingsloven, samt i henhold til tysk hvitvaskingslovgivning. Disse lovene krever at opplysninger skal lagres/dokumenteres i mellom to og ti år.

 • å lagre dokumentasjon i henhold til gjeldende bestemmelser om preskripsjonstid. Under norsk lovgivning om preskripsjonstid for krav kan man bli pålagt å lagre opplysninger i inntil tre år.

 

9. Hvilke personvernrettigheter har jeg?

 

Alle enkeltpersoner vi har med å gjøre, har rett til

 • innsyn i henhold til GDPR artikkel 15

 • retting i henhold til GDPR artikkel 16

 • sletting i henhold til GDPR artikkel 17

 • begrenset behandling i henhold til GDPR artikkel 18

 • å protestere i henhold til GDPR artikkel 21

 • dataportabilitet i henhold til GDPR artikkel 20

   

Alle enkeltpersoner har også rett til å klage til landets tilsynsorgan for personvern, som i Norge er Datatilsynet.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt til vår behandling av personopplysningene dine. Dette gjelder også for samtykke mottatt før 25. mai 2018, som er datoen da GDPR trådte i kraft. Merk at en slik tilbaketrekking ikke vil påvirke lovligheten av vår behandling av opplysninger tilbake i tid.

 

10. Plikter jeg å oppgi personopplysninger?

 

Du må oppgi de personopplysningene som er nødvendige for at vi skal kunne inngå og gjennomføre en forretningsavtale. Du må også oppgi personopplysninger når vi er lovpålagt å innhente slike. Uten disse opplysningene vil vi normalt ikke kunne inngå eller gjennomføre en forretningsavtale med deg.

 

Under hvitvaskingslovgivningen er vi for eksempel pålagt å bekrefte identitetsdokumentene dine før vi inngår en avtale med deg, samt dokumentere navnet ditt, fødselsdato og -sted, adresse og andre identifikasjonsopplysninger. For at vi skal kunne gjøre dette, må du fremvise informasjon og dokumentasjon som beskrevet i hvitvaskingsloven og umiddelbart varsle oss om eventuelle endringer. Dersom du ikke kan fremvise nødvendig informasjon og dokumentasjon, har vi ikke lov til å inngå eller fortsette gjennomføringen av en avtale med deg.

 

11. I hvilken grad vil beslutningsprosessen være automatisert?

 

I henhold til GDPR artikkel 22, bruker vi ikke utelukkende automatiserte prosesser når vi tar avgjørelser. I de enkelttilfellene der vi kan bruke slike prosesser, vil vi, der det er lovpålagt, informere deg om dette.

 

12. Praktiserer dere profilering?

 

I noen tilfeller automatiserer vi behandlingen av personopplysninger for å kunne evaluere personlig informasjon om enkeltpersoner (profilering). Vi bruker profilering blant annet i følgende tilfeller:

 • Vi er lovpålagt å gjøre rimelige tiltak for å avdekke hvitvasking, terrorfinansiering og kriminalitet som setter virksomheten vår i fare. Videre utfører vi dataevaluering (for eksempel under betalingstransaksjoner). Disse tiltakene gjør vi også for å beskytte deg.

 • Vi bruker evalueringsverktøy for å kunne tilby deg relevant informasjon og rådgivning om produkter. På den måten kan vi kommunisere med deg og drive markedsføring (inkludert markeds- og opinionsundersøkelser) på en måte som dekker behovene dine bedre.

 • Når vi skal undersøke om du er kredittverdig, bruker vi såkalt scoring. Det innebærer å beregne hvor sannsynlig det er at en kunde overholder de økonomiske forpliktelsene i avtalen. Beregningen er basert på informasjon om inntekt, utgifter, eksisterende økonomiske forpliktelser, arbeidsforhold, arbeidsgiver, ansiennitet, erfaring fra tidligere forretningsforhold, betaling av tidligere lån i henhold til avtale, samt informasjon fra f.eks. kredittinstitusjoner. Scoring benytter en anerkjent og gjennomprøvd regnemetode som er basert på statistikk. Resultatene hjelper oss med å ta avgjørelser om produktsalg og er en del av prosedyrene våre for risikostyring.

 

Mer om retten din til å reservere deg mot behandling i henhold til GDPR artikkel 6

 

1. Retten til å reservere seg mot behandling i visse tilfeller

 

Du kan når som helst, i henhold til GDPR artikkel 6 (1 e) (behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse) og (1 f) (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre eller tredjeparters berettigere interesser), reservere deg mot at vi behandler personopplysningene dine. Denne muligheten dekkes også av GDPR artikkel 4.

 

Hvis du reserverer deg, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan dokumentere at våre interesser veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller med mindre behandlingen skjer for å fremme, utøve eller forsvare rettskrav.

 

2. Retten til å reservere seg mot behandling for direktemarkedsføringsformål

 

I noen tilfeller vil vi behandle personopplysningene dine for direktemarkedsføringsformål. Du kan når som helst reservere deg mot slik behandling, og dette gjelder også for profilering dersom denne er knyttet til slik markedsføring.

 

Hvis du reserverer deg mot at vi behandler personopplysningene dine for direktemarkedsføringsformål, vil vi ikke lenger gjøre dette.

 

Det er flere måter å reservere seg på, men så langt det er mulig, ber vi deg om å henvende deg til følgende adresser:

 

GRENKE BANK AG BRANCH NORWAY

Att: Personvernombudet

Arnstein Arnebergs vei 30

1366 Lysaker

Norge

E-post: databeskyttelseanti spam bot@grenkeanti spam bot.no